Go to content

Zwroty i reklamacje

Zwroty 

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.  

Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@2riders.com. Wystarczy, że prześlesz nam oświadczenie przed upływem 14-dniowego terminu.  

Zwracany towar wyślij do nas niezwłocznie na adres: 2Riders Prosta Spółka Akcyjna, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. 

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w tym dokumencie. 

Reklamacje

Jeżeli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to przysługują Ci określone prawa w przypadku, gdy sprzedany towar nie jest zgodny z umową. 

W przypadku braku zgodności towaru z umową, masz prawo złożyć reklamację – np. na adres e-mail: contact@2riders.com

Co do zasady ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący 
w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. 

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz żądać: 

  • wymiany towaru, 
  • naprawy towaru. 

W niektórych przypadkach możesz złożyć oświadczenie o: 

  • odstąpieniu od umowy, 
  • obniżeniu ceny. 

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Twoich praw znajdziesz w Regulaminie.


* * *

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Miejscowość, data

Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia

2Riders Prosta Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ……………….., zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ……………… na nr rachunku bankowego:
……………………………………………………………….

…………………………………………….
podpis konsumenta


* * *

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

Miejscowość, data

Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia

2Riders Prosta Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) ……………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

  • żądam nieodpłatnej naprawy towaru
  • żądam wymiany towaru na nowy

W przypadkach określonych w przepisach:

  • składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
  • składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………….
/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………………….

…………………………………………….
podpis konsumenta