Go to content

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu 2Riders. Znajdą Państwo tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, ofercie, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

§1 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.2riders.com.
 2. Sprzedawca – 2Riders Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922568, posiadająca NIP: 9662154089, o kapitale zakładowym 1 010 000,00 zł, adres e-mail: contact@2riders.com, nr tel. +48 665 182 981 (podczas godzin pracy: 9-17).
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 7. Towar – rzecz fizyczna, która stanowi przedmiot sprzedaży w Sklepie
 8. Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy: 2Riders Prosta Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: Warszawska 6/32, 15-063 Białystok, Polska; nr tel. +48 665 182 981 (podczas godzin pracy: 9-17), adres e-mail: contact@2riders.com; dane do zwrotu towaru: MJ Polymers, ul. Skośna 24, 62-081 Batorowo.
 9. Użytkownik – Klient lub odbiorca świadczonych przez Sprzedawcę usług.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, a korzystanie z nich wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie tych produktów w Sklepie.
 5. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 6. Specyfika każdego Towaru oraz jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Sklepie.
 7. Przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych jest zabronione.

§3 Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji.
 2. Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia
 3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności.
 5. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach danych oznaczonych jako obowiązkowe. Do momentu kliknięcia przycisku kończącego zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia lub podanych danych.
 6. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie „Kupuję i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie towarów do koszyka, uzupełnienie danych i wyrażenie wymaganych zgód, w tym akceptacja regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

§4 Dostawa i płatności

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Niemiec oraz realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Klient ma do wyboru formy dostawy wskazane w procesie składania zamówienia, tj.:

  1. Za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost;
  2. Dostarczenie do Paczkomatu Inpost.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna w przypadku gdy Towar wymaga fizycznej wysyłki, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach Sklep może wysłać kilka oddzielnych przesyłek w ramach jednego zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku w którym zamawiane Towary mają różny czas dostawy, zastosowanie znajduje termin podany dla Towaru o najdłuższym czasie dostawy.
 5. Wskazane w ust. 4 powyżej terminy liczone są od dnia zaksięgowania przelewu na konto Sprzedawcy lub od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku płatności za pobraniem.
 6. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.
 7. Sprzedawca udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność szybkim przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. Płatność elektroniczna BLIK,
  3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem TPay, którego operatorem jest spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. w Poznaniu 61-894 Poznań, Plac Władysława Andersa 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
   prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357. Regulamin TPay znajdziecie Państwo pod adresem: Regulamin dokonywania płatności (tpay.com).
  4. Płatności odroczone za pośrednictwem TPay.
 1. Więcej informacji dotyczących metod płatności jest dostępne w procesie składania zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.
 3. Klient wyraża zgodę na wysyłkę faktury w formie elektronicznej.

§5 Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Towaru do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny +48 665 182 981 (podczas godzin pracy: 9-17) lub za pomocą wiadomości elektronicznej contact@2riders.com ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Adres korespondencyjny to: 2Riders Prosta Spółka Akcyjna, adres: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok.
 5. Adres właściwy do zwrotu towaru to: MJ Polymers, ul. Skośna 24, 62-081 Batorowo.
 6. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 11. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
 12. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 1. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 5. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.
 7. Prawa z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (2Riders Prosta Spółka Akcyjna, adres: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok,
  numer telefonu +48 665 182 981 (podczas godzin pracy: 9-17) lub adres email: contact@2riders.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres: MJ Polymers, ul. Skośna 24, 62-081 Batorowo.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

§7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:

  1. możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną,
  2. możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na newsletter na stronie Sklepu).
 3. Zapis na newsletter może być dokonany poprzez przesłanie wypełnionego formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie zgody w procesie składania zamówienia. W przypadku skutecznego zapisu na newsletter, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają informacje o produktach, promocjach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący rezygnacji zawarty w wiadomości e-mail lub przesyłając rezygnację na adres mailowy Sklepu.
 4. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy.
 1. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług.

§8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą klientów będących przedsiębiorcami.
 2. Strony wyłączają całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 4. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki i powinien niezwłocznie dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie Towaru oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe od przyjęcia go do przewozu do wydania go przedsiębiorcy.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać od przedsiębiorcy dokonania przedpłaty w całości albo części.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona jest do wysokości zapłaconej za Towar ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy.
 7. Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności Sklepu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana oferty, zmiana przepisów prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. O zmianie regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 8. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 9. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.


* * *

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Miejscowość, data

Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia

2Riders Prosta Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy nr ……………….., zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ……………… na nr rachunku bankowego:
……………………………………………………………….

…………………………………………….
podpis konsumenta


* * *

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

Miejscowość, data

Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia

2Riders Prosta Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 6/32
15-063 Białystok

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny z umową (wadliwy). Wada polega na ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie) ……………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

 • żądam nieodpłatnej naprawy towaru
 • żądam wymiany towaru na nowy

W przypadkach określonych w przepisach:

 • składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
 • składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy

proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………………….
/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………………….

…………………………………………….
podpis konsumenta